V/v đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trong các trường, cơ sở, nhóm trẻ độc lập